Jarní výprodej
Jarní výprodej

Prajem si dostávať informácie o novinkách a akčných ponukách

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) popisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania https://www.vuch.sk/ (ďalej len „webové rozhranie“)

Správca osobných údajov:

Vuch s.r.o., so sídlom Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

IČ: 04522150

DIČ: CZ04522150                                   

zapísaná: v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 36028

 

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:

Adresa pre doručovanie: Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim

Telefónne číslo: +421 233 456 593

Kontaktný e-mail: info@vuch.sk

 

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné zoznámenie sa s týmito zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie týkajúce sa nakladania s vašimi osobnými údajmi a súvisiacimi právami a povinnosťami.

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA
  • Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a priamo použiteľnými predpismi Európskej únie, hlavne so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZOOÚ“) a zákonom č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

 • Čo sú osobné údaje?

Za osobné údaje sa považujú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú hlavne (avšak nie výlučne):

 • identifikačné údaje, ako napr. meno a priezvisko, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie meno do užívateľského účtu;
 • kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, emailová adresa;
 • ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webovom rozhraní a ďalšie obdobné informácie.

 

 1. ZÍSKAVANIE A VYUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete hlavne pri vyplnení objednávky, prípadne pri založení užívateľského účtu.

Pri návšteve a používaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať k získavaniu a ukladaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

 • Na akom základe a pre aké účely spracovávame vaše osobné údaje?
 • Osobné údaje zadané pri objednávaní tovaru môžeme bez vášho výslovného súhlasu zhromažďovať a spracovávať výhradne za účelom plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať za účelom splnenia našich ďalších zákonom stanovených povinností (hlavne evidenčné povinnosti, archivácie daňových dokladov apod.).
 • Osobné údaje zadané pri založení užívateľského účtu môžeme bez vášho výslovného súhlasu zhromažďovať a spracovávať výhradne za účelom umožnenia prístupu, správy a vedenia užívateľského účtu.
 • Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení bez vášho výslovného súhlasu využiť pre posielanie obchodných správ týkajúcich sa nášho tovaru obdobného tomu, ktorý ste si od nás objednali. Posielanie obchodných správ môžete kedykoľvek odmietnuť.
 • Pokiaľ nám k tomu potvrdením na webovom rozhraní dáte súhlas, môžeme vaše osobné údaje zadané pri vyplnení objednávky alebo pri založení užívateľského účtu spracovávať za účelom posielania obchodných správ a priameho marketingu, prípadne za ďalšími účelmi, s ktorými ste výslovne súhlasili.
 • Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies spracovávame na základe vášho súhlasu (ktorý môžete udeliť potvrdením na webovom rozhraní potom, čo ste boli na používaní cookies upozornený a mali ste možnosť zoznámiť sa s týmito Zásadami). Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies sme oprávnení spracovávať aj v prípade, že ďalej používate webové rozhranie aj potom, čo ste boli na spracovanie týchto osobných údajov upozornený. Osobné údaje získavané prostredníctvom súborov cookies využívame pre účely vykonávania užívateľskej podporyzlepšovania našich služieb vrátane analýzy chovania užívateľov a marketingu.

Použiť vaše osobné údaje k inému účelu, ako pre ktoré boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

 • Po akú dlhú dobu údaje využívame?

Osobné údaje zadané v rámci objednávania tovaru alebo v rámci registrácie využívame len po dobu nevyhnutnú pre splnenie zmluvy a splnenie právnych povinností.

Pokiaľ nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo pokiaľ používame vašu e-mailovú adresu pre posielanie obchodných správ v súlade s predchádzajúcim článkom, budú údaje využité po dobu fungovania webového rozhrania.

 

 1. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI
  • Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (tj. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

 • prostredníctvom e-mailu poslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu; info@vuch.sk

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaná do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

 • Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a hlavne k nasledujúcim informáciám:

 • účel spracovania;
 • kategória spracovávaných osobných údajov;
 • príjemca alebo kategória príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;
 • doba, po ktorú budú osobné údaje uložené.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracovávaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

 • Právo na opravu

Pokiaľ sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplne, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. opravu nepresných údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.

 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame pre účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.

 • Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali, pokiaľ:

 • osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo spracovávané;
 • ste odvolali súhlas so spracovaním;
 • ste vzniesli námietky proti spracovaniu osobných údajov;
 • osobné údaje boli spracovávané protiprávne.

Pokiaľ neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazania, sme povinný vašej žiadosti vyhovieť.

 • Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, pokiaľ:

 • popierate presnosť svojich osobných údajov;
 • je spracovanie protiprávne a vy namiesto vymazania žiadate o obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon či obhajobu právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu.

Pri obmedzení spracovania sme len oprávnení vaše osobné údaje uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú pre zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overenia presnosti údajov.

 • Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich odovzdanie inému správcovi osobných údajov.

 • Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Pokiaľ ale s vybavením nebudete spokojný, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, hlavne na Úrad pre ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

Pokiaľ sa hlavne vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Českú republiku v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.

 

 1. SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
  • Ako spravujeme a spracovávame vaše osobné údaje?

Sme správcom osobných údajov v zmysle ZOOÚ. Vaše osobné údaje pre nás spracováva spoločnosť Intime, Zasilkovna, Pošta bez hranic, Slovenská pošta, externý účtovný, poskytovateľ softvér, externé IT správcu, poverení zamestnanci firmy. Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov osobných údajov. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracováva, vám oznámime na základe otázky.

Osobné aj ďalšie získavané údaje sú úplne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

 • Komu odovzdávame vaše osobné údaje?

V rozsahu, aký je nutný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám (napr. dopravcom alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností). Osobné údaje neodovzdávame žiadnej ďalšej osobe.

Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európsku úniu.

 

 1. SÚBORY COOKIES
  • Čo sú to cookies?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré len umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť úplne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

 • Aké cookies a pre aké účely ich webové rozhranie využíva?

Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prehliadania webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, pokiaľ ich nezmažete.

Cookies, ktoré využíva webové rozhranie, sú nasledujúce:

 • cookies prvej strany – tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu; jedná sa o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies, môžu byť dočasné alebo trvalé;
  • nevyhnutné cookies – umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií, nijako vás neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje;
  • výkonnostné cookies – slúžia pre analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní apod.); údaje získané týmito cookies sú anonymné;
 • cookies tretích strán – tieto cookies sú priradené k inej doméne, ako je doména nášho webu, a to aj keď sa nachádzate na našom webe; tieto cookies nám umožňujú analyzovať náš web a zobrazovať pre vás reklamu na mieru; jedná sa o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies;
  • funkčné cookies – slúžia k personalizácii obsahu prostredníctvom zapamätania prihlasovacích údajov, geolokácie apod.; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov;
  • cielené a reklamné cookies – slúžia k zobrazovaniu cielených reklám na webovom rozhraní aj mimo neho; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov. Informácie o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz.
  • Používané služby spoločnosti Google

Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google, Inc (ďalej len „Google“). Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.

Pokiaľ vás zaujíma, ako Google využíva dáta, ktoré od nás získava, a ako spracovanie upraviť alebo zakázať, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: http://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/partners/.

 

 

 

Tieto Zásady sú platné a účinné od 25.05.2018

Zvoľte svoju krajinu