2+1 last call
2+1 last call

Zásady ochrany osobných údajov

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Tieto zásady ochrany osobných údajov (ďalej len „Zásady“) popisujú spôsob získavania, používania a ďalšieho nakladania s osobnými údajmi získanými prostredníctvom webového rozhrania https://www.vuch.sk/ (ďalej len „webové rozhranie“)


Správca osobných údajov:


Vuch s.r.o., so sídlom Tovární 1112, 537 01 Chrudim

IČ: 04522150

DIČ: CZ04522150  

                                 

zapísaná: v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Královom, oddiel C, vložka 36028


organizačná zložka Slovensko

IČ: 55456162

DIČ: SK4120049417

 

Kontaktné údaje správcu osobných údajov:


Adresa pre doručovanie: Čáslavská 46, 537 01 Chrudim

Telefónne číslo: +421 233 456 593

Kontaktný e-mail: info@vuch.sk

 

Ochrana osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Prosíme o dôsledné zoznámenie sa s týmito Zásadami, ktoré obsahujú dôležité informácie týkajúce sa nakladania s vašimi osobnými údajmi a súvisiacich práv a povinností.


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Čím sa riadime pri nakladaní s osobnými údajmi?

Pri nakladaní s osobnými údajmi postupujeme v súlade s právnym poriadkom Českej republiky a priamo použiteľnými predpismi Európskej únie, hlavne s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len „nariadenie“), zákonom č. 110/2019 Sb., o spracovaní osobných údajov, v platnom znení a zákonom č. 480/2004 Sb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

1.2 Čo sú osobné údaje?

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu fyzickú osobu. Osobnými údajmi sú hlavne (avšak nie výlučne):

 • identifikačné údaje, ako napr. meno a priezvisko, identifikačné číslo, daňové číslo, rodné číslo, dátum narodenia, pohlavie, prihlasovacie meno do užívateľského účtu,;

 • kontaktné údaje, ako napr. adresa bydliska (alebo doručovacia adresa), telefónne číslo, e-mailová adresa;

 • ďalšie údaje, ako napr. informácie získané pomocou súborov cookies, IP adresa (sieťový identifikátor) vrátane typu prehliadača, zariadenia a operačného systému, doby a počtu prístupov na webové rozhranie a ďalšie obdobné informácie.

2. ZÍSKAVANIE A VYUŽÍVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

2.1 Ako získavame vaše osobné údaje?

Svoje osobné údaje nám poskytujete hlavne pri vyplnení objednávky, (event. v rámci kontaktného formulára), prípadne pri zriadení užívateľského účtu. Pokiaľ dôjde k akejkoľvek zmene vašich osobných údajov, informujte nás o tom, prosím.

Pri návšteve a používaní webového rozhrania môže ďalej dochádzať k získavaniu a ukladaniu niektorých osobných údajov prostredníctvom súborov cookies. Viac o súboroch cookies sa dočítate v článku 5 týchto Zásad.

2.2 Na akom základe a pre aké účely spracovávame vaše osobné údaje?
 • Osobné údaje zadané pri pýtaní sa (hlavne prostredníctvom kontaktného formulára) a objednávaní tovarumôžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe a za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, teda za účelom dodania tovaru. Ďalej môžeme tieto údaje spracovávať na základe a za účelom splnenia našich zákonom stanovených povinností (hlavne evidenčné povinnosti, archivácia daňových dokladov apod.).

 • Osobné údaje zadané pri založení užívateľského účtumôžeme bez vášho výslovného súhlasu zhromažďovať a spracovávať výlučne za účelom umožnenia prístupu, správy a vedenia užívateľského účtu a na základe nášho oprávneného záujmu pre účely ochrany našich právnych nárokov.

 • Osobné údaje zadané v rámci zverejňovania recenzií na webovom rozhraní môžeme bez vášho výslovného súhlasu spracovávať na základe zákonnej povinnosti, a to hlavne za účelom overovania pravosti recenzií.

 • Vašu e-mailovú adresu sme oprávnení bez vášho výslovného súhlasu využiť na základe nášho oprávneného záujmu pre zasielanie obchodných správ týkajúcich sa nášho tovaru podobnému tomu, ktorý ste si od nás objednali. Zasielanie obchodných správ môžete kedykoľvek (aj v rámci objednávania tovaru) odmietnuť.

 • Pokiaľ nám k tomu potvrdením na webovom rozhraní dáte súhlas, môžeme vaše osobné údaje zadané na webovom rozhraní, hlavne pri vyplnení objednávky alebo pri založení užívateľského účtu, spracovávať za účelom zasielania obchodných oznámení a priameho marketingu, prípadne za ďalšími účelmi, s ktorými ste výslovne súhlasili. Pokiaľ ste mladší ako 15 rokov, je potrebné, aby súhlas udelil váš zákonný zástupca. V prípade pochybností si môžeme vyžiadať potvrdenie o vašom veku.

 • Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený. Tie vám zasielame vždy, keď u nás nakúpite, pokiaľ ich zasielanie neodmietnete. Spracovanie osobných údajov pre účely zaslania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonávame na základe nášho oprávneného záujmu, za účelom kontroly a zlepšovania našich služieb a nášho tovaru a zisťovania vašej spokojnosti s nákupom u nás. Pre zasielanie dotazníkov, vyhodnocovanie vašej spätnej väzby a analýz nášho tržného postavenia využívame spracovateľa, ktorým je prevádzkovateľ portálu Heureka.cz; tomu pre tieto účely môžeme odovzdávať informácie o zakúpenom tovare alebo službe a vašu e-mailovú adresu. Vaše osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane pre jej vlastné účely. Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej posielať.

 • Ak súhlasíte s odovzdaním osobných údajov za účelom hodnotenia nákupu, prepošleme informácie o objednávke spolu s vašou e-mailovou adresou spoločnosti Seznam.cz. Tá ju potom môže použiť na získanie nezávislého hodnotenia našich produktov a služieb. Odovzdané osobné údaje budú držané len po dobu nevyhnutnú k tomuto použitiu.

 • Pokiaľ prostredníctvom súborov cookies dochádza k spracovaniu osobných údajov, tieto osobné údaje spracovávame na základe vášho súhlasu (ktorý udeľujete príslušným nastavením vášho internetového prehliadača), prípadne na základe nášho oprávneného záujmu alebo pre účely uzatvorenia a plnenia zmluvy (týka sa hlavne cookies prvej strany), a to hlavne pre účely vykonávania užívateľskej podpory, zlepšovania našich služieb vrátane analýzy chovania užívateľov a marketingu.

Použiť vaše osobné údaje k inému účelu, ako pre ktorý boli získané, môžeme len na základe vášho súhlasu.

2.3 Na akú dlhú dobu údaje využívame?

Osobné údaje zadané v rámci hľadania a objednávania tovaru alebo v rámci registrácie využívame len po dobu nevyhnutnú pre splnenie zmluvy a splnenie právnych povinností, resp. pre ochranu našich právnych nárokov.

Pokiaľ nám udelíte výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov alebo pokiaľ užívame vašu e-mailovú adresu pre zasielanie obchodných správ a/alebo kontrolu zlepšovania našich služieb a nášho tovaru v súlade s predchádzajúcim článkom, budú údaje využité po dobu fungovania webového rozhrania.

3. VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OSOBNÝMI ÚDAJMI

3.1 Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov

Pokiaľ spracovávame vaše osobné údaje len na základe vášho súhlasu (tj. bez iného zákonného dôvodu), môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať.

Odvolanie súhlasu so spracovaním vašich osobných údajov je možné kedykoľvek, a to:

 • prostredníctvom e-mailu zaslaného na našu kontaktnú e-mailovú adresu;
 • telefonicky na naše kontaktné telefónne číslo;
 • písomne listom zaslaným na našu doručovaciu adresu;
 • pre príslušné súbory cookie - v nastaveniach webového rozhrania alebo v nastaveniach vášho internetového prehliadača;
 • v prípade obchodných oznámení spôsobom uvedeným v každom e-maile obsahujúcom obchodné oznámenie (kliknutím na odkaz na odhlásenie alebo iným spôsobom).

Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do doby odvolania súhlasu so spracovaním.

3.2 Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo nás požiadať o informáciu, či vykonávame spracovanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vaše údaje spracovávame, máte právo na prístup k týmto osobným údajom a hlavne k nasledujúcim informáciám:

 • účel spracovania;
 • kategória spracovávaných osobných údajov;
 • príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje sprístupnené;
 • doba, po ktorú budú osobné údaje uložené.

Na vašu žiadosť vám poskytneme kópiu spracovávaných údajov. Za ďalšie kópie vám môžeme účtovať administratívny poplatok neprevyšujúci náklady spojené s vyhotovením a odovzdaním týchto ďalších kópií.

3.3 Právo na opravu

Pokiaľ sú vaše osobné údaje nepresné alebo neúplne, máte právo požadovať bezodkladnú nápravu, tj. opravu nepresných údajov a/alebo doplnenie neúplných údajov.

3.4 Právo vzniesť námietku proti spracovaniu

Máte právo kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu vašich osobných údajov, pokiaľ ich spracovávame pre účely priameho marketingu vrátane akéhokoľvek automatizovaného spracovania osobných údajov. Po vznesení námietky prestaneme vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávať.

3.5 Právo na vymazanie („právo byť zabudnutý“)

Máte právo požadovať, aby sme vaše osobné údaje zmazali, pokiaľ:

 • osobné údaje už nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli zhromaždené alebo spracovávané;
 • ste odvolali súhlas so spracovaním;
 • ste vzniesli námietky proti spracovaniu osobných údajov;
 • osobné údaje boli spracovávané protiprávne.

Pokiaľ neexistujú zákonné dôvody pre odmietnutie vymazania, sme povinní vašej žiadosti vyhovieť.

3.6 Právo na obmedzenie spracovania

Máte právo požadovať, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov, pokiaľ:

 • popierate presnosť svojich osobných údajov;
 • je spracovanie protiprávne a vy namiesto vymazania žiadate o obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účely spracovania, ale vy ich požadujete pre určenie, výkon či obhajobu právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu.

Pri obmedzení spracovania sme len oprávnení vaše osobné údaje uložiť; ďalšie spracovanie je možné len s vaším súhlasom, alebo zo zákonných dôvodov.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu námietky proti spracovaniu, trvá obmedzenie po dobu nutnú pre zistenie, či sme povinní vašej námietke vyhovieť.

Pokiaľ je spracovanie osobných údajov obmedzené z dôvodu popretia presnosti údajov, trvá obmedzenie po dobu overenia presnosti údajov.

3.7 Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo na získanie vašich osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a ich odovzdanie inému správcovi osobných údajov.

3.8 Ako môžete svoje práva uplatniť?

Vaše práva v súvislosti s osobnými údajmi môžete uplatniť prostredníctvom našich kontaktných údajov. Všetky informácie a úkony vám budú poskytnuté bez zbytočného odkladu.

Pri ochrane vašich osobných údajov vám vyjdeme maximálne v ústrety. Pokiaľ však s vybavením nebudete spokojní, máte právo obrátiť sa na príslušné orgány, hlavne na Úrad pre ochranu osobných údajov (http://www.uoou.cz), ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov. Týmto ustanovením nie je dotknuté vaše oprávnenie obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad pre ochranu osobných údajov priamo.

Pokiaľ sa hlavne vaše bydlisko, miesto výkonu zamestnania alebo miesto údajného porušenia ochrany osobných údajov nachádza mimo Českú republiku v inom členskom štáte Európskej únie, môžete sa obrátiť na príslušný dozorný úrad v tomto členskom štáte.

4. SPRÁVA A SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

4.1 Kto vaše osobné údaje spracováva?

Sme správcom osobných údajov v zmysle nariadenia.

V rozsahu, aký je nutný pre splnenie zmluvy alebo ďalších povinností, sme oprávnení vaše osobné údaje odovzdávať aj ďalším osobám (napr. dopravcom, dodávateľom cloudových úložísk, správcom e-mailových kampaní, spoločnosti poskytujúcej certifikát „Overené zákazníkmi“, externým účtovníckym firmám, poskytovateľom softvéru, externým IT správcom, alebo ďalším osobám podieľajúcim sa na splnení zmluvy či našich povinností). Prípadne môžeme poveriť aj iných spracovateľov a príjemcov osobných údajov. Kto konkrétne vaše osobné údaje spracováva, vám oznámime tiež na základe vašej otázky.

Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané do štátov mimo Európsku úniu, iba ak to bude nevyhnutné pre plnenie zmluvy alebo z iného dôvodu v súlade s pravidlami takého odovzdávania stanovenými nariadením.

4.2 Ako osobné údaje spracovávame?

Osobné aj ďalšie získavané údaje sú úplne zabezpečené proti zneužitiu. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobe neautomatizovaným spôsobom.

5. SÚBORY COOKIES

5.1 Čosú to cookies?

Cookies sú textové súbory ukladané do počítača alebo iného elektronického zariadenia každého návštevníka webového rozhrania, ktoré umožňujú fungovanie webového rozhrania.

Nie všetky cookies zhromažďujú osobné údaje; niektoré len umožňujú správne fungovanie webového rozhrania. Používanie súborov cookies môžete odmietnuť voľbou v príslušnom nastavení v internetovom prehliadači.

Upozorňujeme na to, že pri odmietnutí používania súborov cookies nie je vylúčené, že nebudete môcť úplne využívať všetky funkcie webového rozhrania.

5.2 Aké cookies apre aké účely ich webové rozhranie využíva?

Webové rozhranie používa relačné (dočasné) cookies, ktoré sú automaticky mazané po ukončení prehliadača webového rozhrania. Ďalej využíva trvalé cookies, ktoré zostávajú vo vašom zariadení, dokiaľ nedôjde k ich expirácii alebo dokiaľ ich nezmažete.

Cookies, ktoré využíva webové rozhranie, sú nasledujúce:

 • cookies prvej strany– tieto cookies sú priradené k doméne nášho webu; jedná sa o nevyhnutné cookies a výkonnostné cookies, ktoré využívame pre uzatváranie a plnenie zmluvy, na základe nášho oprávneného záujmu, prípadne na základe vyššie uvedeného súhlasu. Tieto cookies môžu byť dočasné alebo trvalé;

  • nevyhnutné cookies– umožňujú navigáciu na webovom rozhraní a využívanie základných funkcií, spravidla vás nijako neidentifikujú a nejedná sa o osobné údaje;

  • výkonnostné cookies– slúžia pre analýzu spôsobu využívania webového rozhrania (počet návštev, čas strávený na webovom rozhraní apod.); údaje získané týmito cookies sú spravidla anonymné;

 • cookies tretích strán– tieto cookies sú priradené k inej doméne, ako je doména nášho webu, a to aj keď sa nachádzate na našom webe; tieto cookies nám na základe vášho súhlasu umožňujú hlavne analyzovať náš web a zobrazovať pre vás reklamu na mieru; jedná sa o funkčné cookies a cielené a reklamné cookies;

  • funkčné cookies– slúžia na personalizáciu obsahu prostredníctvom zapamätania si prihlasovacích údajov, geolokácie apod.; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov;

  • cielené a reklamné cookies– slúžia na zobrazovanie cielených reklám na webovom rozhraní aj mimo neho; ich prostredníctvom môže dochádzať k získavaniu a spracovaniu osobných údajov. Informácie o tom, ako náš web využívate, môžeme ďalej zdieľať s našimi partnermi z oblasti sociálnych sietí, inzercie a analýz.

  • Používané služby pracujúce s cookies

5.3 Služby používané so súbormi cookie

Webové rozhranie používa službu Google Analytics a prípadne aj ďalšie služby poskytované spoločnosťou Google LLC (ďalej len „Google“) a službu Facebook Pixel poskytovanú spoločnosťou Facebook Inc. Tieto služby pracujú s informáciami získanými prostredníctvom súborov cookies.

Služba Google Analytics slúži na získanie štatistických informácií o vašom používaní webového rozhrania. Súbory cookies získané touto službou exspirujú v závislosti na nastavení prehliadača, najviac po 2 rokoch, poprípade dokiaľ nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany.

Služba Google Ads slúži k vašej identifikácii v rámci reklamnej siete spoločnosti Google a k opätovnému cieleniu reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získané touto službou exspirujú v závislosti na nastavení prehliadača, najviac po 18 mesiacoch, poprípade dokiaľ nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany.

Služba Facebook Pixel slúži na vašu identifikáciu v rámci reklamnej siete spoločnosti Facebook Inc. a na opätovné cielenie reklamy (retargeting a remarketing). Súbory cookies získané touto službou exspirujú v závislosti na nastavení prehliadača, najviac po 2 rokoch, poprípade dokiaľ nedôjde k ich manuálnemu odstráneniu z vašej strany.

Pokiaľ vás zaujíma, ako Google využíva údaje, ktoré od nás získava, a ako spracovanie upraviť alebo zakázať, dozviete sa tieto informácie kliknutím na nasledujúci odkaz: Ako Google využíva údaje, keď používate weby alebo aplikácie našich partnerov.

Tieto Zásady sú platné a účinné od 08.02.2023.
Zvoľte svoju krajinu