best
best

Obchodne podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY INTERNETOVÉHO OBCHODU VUCH

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sa vzťahujú na zmluvy uzatvorené prostredníctvom on-line obchodu VUCH umiestneného na webovom rozhraní www.vuch.sk (ďalej len „webové rozhranie“) medzi

našou spoločnosťou

 

Vuch s.r.o., so sídlom Tovární 1112, Chrudim IV, 537 01 Chrudim,

IČ: 04522150,

DIČ: CZ04522150


zapísanou v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Královom, oddiel C, vložka 36028


organizačná zložka Slovensko

IČ: 55456162

DIČ: SK4120049417


Adresa pre doručovanie: Čáslavská 46, 537 01 Chrudim

Adresa prevádzky: VUCH STORE - EUROVEA II, Pribinova 8, Bratislava 811 09


Telefónne číslo: +421 233 456 593

Kontaktný e-mail: info@vuch.sk

 

ako predávajúcim

a Vami ako kupujúcim


1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zhrnutie obsahu obchodných podmienok

Kúpnou zmluvou sa zaväzujeme dodať vám tovar uvedený v objednávke (prípadne darčekový poukaz) a vy sa zaväzujete tento tovar prevziať a zaplatiť nám kúpnu cenu. Pre uzatvorenie zmluvy je potrebné, aby ste podali objednávku a aby došlo k jej prijatiu z našej strany (podľa článku 2). Informácie o cenách sa nachádzajú v článku 3. Možné spôsoby platby a dodania nájdete v článku 4 a 5. Informácie týkajúce sa uplatnenia darčekového poukazu nájdete v článku 6. Informácie o možnosti odstúpenia od zmluvy po prevzatí tovaru sú v článku 7. Reklamácie sa riadia naším Reklamačným poriadkom.

1.2 Jedná sa o spotrebiteľskú zmluvu?

O spotrebiteľskú zmluvu sa jedná v prípade, že ste spotrebiteľom, tj. pokiaľ ste fyzickou osobou a tovar kupujete mimo rámec svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámec samostatného výkonu svojho povolania. V opačnom prípade sa o spotrebiteľskú zmluvu nejedná a nevzťahuje sa na vás ochrana spotrebiteľa podľa právnych predpisov a týchto obchodných podmienok.

1.3 Čím sa riadia naše vzájomné práva a povinnosti?

V prvom rade zmluvou, ktorá je tvorená nasledujúcimi dokumentmi:

 • týmito obchodnými podmienkami, ktoré vymedzujú naše vzájomné práva a povinnosti;

 • Reklamačným poriadkom, podľa ktorého budeme postupovať pri reklamácii tovaru;

 • Zásadami ochrany osobných údajov, ktoré upravujú ochranu vašich osobných údajov;

 • podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní hlavne pri uzatváraní zmluvy;

 • objednávkou a jej prijatím z našej strany,

a v otázkach neupravených zmluvou sa naše vzájomné práva a povinnosti riadia českým právnym poriadkom, hlavne nasledujúcimi právnymi predpismi:

 • zákonom č. 89/2012 Sb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“);

 • zákonom č. 634/1992 Sb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (len pokiaľ ste spotrebiteľom).

Pokiaľ sa vaše bydlisko alebo sídlo nachádza mimo Českú republiku, alebo pokiaľ náš právny pomer obsahuje iný medzinárodný prvok, súhlasíte s tým, že sa náš vzťah riadi českým právom. Pokiaľ ste spotrebiteľom a právny poriadok štátu vášho bydliska poskytuje vyššiu mieru ochrany spotrebiteľa ako český právny poriadok, je vám potom poskytovaná táto vyššia miera ochrany.

1.4 Ako vyjadríte súhlas s obchodnými podmienkami?

Zaslaním objednávky a ďalej tiež potvrdením na webovom rozhraní potvrdzujete, že ste sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámili a súhlasíte s nimi.

1.5 Čo by ste ešte ohľadom obchodných podmienok mali vedieť?

V prípade, že je niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok neplatné, neúčinné alebo nepoužiteľné (alebo sa takým stane), použije sa namiesto neho ustanovenie, ktoré sa mu svojim zmyslom najviac blíži. Tým nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

Znenie obchodných podmienok môžeme meniť či dopĺňať. Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Meniť či dopĺňať obchodné podmienky je možné len písomnou formou.

Vaše práva a povinnosti sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorých účinnosti vznikli. Znenie týchto obchodných podmienok vám zašleme spolu s prijatím objednávky z našej strany.

2. KÚPNA ZMLUVA

2.1 Ako uzatvárame kúpnu zmluvu?

Pre uzatvorenie zmluvy je nutné, aby ste odoslali objednávku v súlade s týmito obchodnými podmienkami a aby došlo k prijatiu tejto objednávky z našej strany. Upozorňujeme, že prezentácia tovaru na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o náš návrh na uzatvorenie zmluvy v zmysle § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka.

2.2 Ako podať objednávku?

Objednávku môžete podať vždy prostredníctvom webového rozhrania (vyplnením formulára) alebo iným spôsobom, ktorý podľa informácií na webovom rozhraní umožňujeme. Objednávka musí obsahovať všetky informácie predpísané vo formulári.

Pred odoslaním objednávky prostredníctvom objednávkového formulára vám bude oznámená rekapitulácia objednávky vrátane konečnej ceny (obsahujúcej všetky dane, clá a poplatky). V rámci rekapitulácie máte poslednú možnosť meniť zadané údaje.

Záväznú objednávku podáte stlačením tlačidla „POTVRDIŤ OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v záväznej objednávke považujeme za správne a úplne. O ich zmene nás bezodkladne informujte telefonicky či e-mailom.

2.3 Môžete už odoslanú objednávku zrušiť alebo zmeniť?

Objednávku, ktorú sme doposiaľ neprijali, môžete zrušiť či zmeniť telefonicky alebo e‑mailom. Všetky nami prijaté objednávky sú záväzné. Neskoršie zrušenie či zmeny objednávky sú možné len po dohode s nami. Pokiaľ je takto zrušená objednávka tovaru, ohľadom ktorého nejde odstúpiť od zmluvy (podrobnejšie v článku 7), máme nárok na náhradu nákladov, ktoré sme už v súvislosti so zmluvou vynaložili.

2.4 Ako zistíte, že sme prijali objednávku a kedy je uzatvorená zmluva?

O prijatí objednávky vás budeme informovať. Informácia o prijatí objednávky je zasielaná automaticky a môže byť zároveň prijatím objednávky z našej strany (pokiaľ je to v nej výslovne uvedené).

Kúpna zmluva je uzatvorená okamihom, kedy je vám doručené prijatie objednávky z našej strany na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli v objednávke. Pokiaľ by k prijatiu objednávky nedošlo, je zmluva uzatvorená okamihom, kedy prevezmete objednaný tovar.

2.5 Máte možnosť získať zmluvu v textovej podobe?

Dokumenty tvoriace zmluvu vám budú poslané e‑mailom alebo na vašu žiadosť vytlačené poštou. Pri zasielaní poštou vás môžeme požiadať o úhradu nákladov s tým spojených.

Dokumenty tvoriace zmluvu archivujeme v elektronickej podobe. Zmluva nie je prístupná tretím osobám.

3. CENA

3.1 Môže sa cena na webovom rozhraní meniť?

Pokiaľ cena uvedená pri tovare na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania už nie je aktuálna, okamžite vás na túto skutočnosť upozorníme. Na prijaté objednávky však nemá vplyv zmena ceny, ku ktorej došlo v období medzi odoslaním objednávky a jej prijatím z našej strany.

V prípade, že na našej strane došlo k úplne zjavnej technickej chybe pri uvedení ceny tovaru na webovom rozhraní alebo v priebehu objednávania, nie sme povinní dodať vám tovar za túto úplne zjavne chybnú cenu.

3.2 Je možné kombinovať zľavy z ceny tovaru?

Prípadné zľavy z ceny tovaru nejde vzájomne kombinovať, iba že je na webovom rozhraní výslovne uvedené niečo iného.

4. PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Aké spôsoby platby prijímame?

Kúpnu cenu môžete uhradiť predovšetkým nasledujúcimi spôsobmi:

 • v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru online platobnou kartou;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru online prostredníctvom platobnej brány;
 • platobnou metódou „Twisto“ (spočívajúcou v odložení platby o 14 dní, prípadne o dlhší časový úsek, za poplatok;
 • bezhotovostne pred dodaním tovaru prevodom na náš bankový účet (pokyny vám budú oznámené v potvrdení objednávky).

Prípadné ďalšie spôsoby platby a prípadné poplatky spojené s niektorými spôsobmi platby sú uvedené na webovom rozhraní.

Platba platobnou metódou „Twisto“ je poskytovaná spoločnosťou Twisto payments a.s., so sídlom Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, IČ: 01615165, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 19085 (ďalej len „Twisto“), na základe postúpenia pohľadávky na úhradu celkovej kúpnej ceny s predĺženou splatnosťou na spoločnosť Twisto, a to za podmienok uvedených vo Všeobecných obchodných podmienkach Twisto.

V prípade, že si vyberiete platobnú metódu „Twisto“, prehlasujete, že ste svojprávny/a a starší ako 18 rokov a zároveň, že ste si vedomí toho, že platobná metóda „Twisto“ a služba „Twisto“ ako taká je určená len osobám spĺňajúcim tieto uvedené požiadavky.

V prípade, že využijete platobnú metódu „Twisto“, ktorú Vám sprostredkovávame a ktorú poskytuje spoločnosť Twisto, ste povinní uhradiť kúpnu cenu do 14 dní odo dňa odoslania tovaru.

V prípade využitia platobnej metódy „Twisto“ sa splatnosť kúpnej ceny riadi Všeobecnými obchodnými podmienkami Twisto

Nezaručujeme a nie sme povinní Vám zaistiť nepretržitý prístup na využívanie platobnej metódy „Twisto“.

Zvolením platobnej metódy „Twisto“ a následným odsúhlasením voľby platobnej metódy „Twisto“ spoločnosti Twisto zároveň súhlasíte s Všeobecnými obchodnými podmienkami Twisto. Ďalej beriete na vedomie, že v prípade využitia služby “Twisto” je táto objednávka záväzná a neslúži ako rezervácia tovaru. V prípade, že Vám spoločnosť Twisto odmietne poskytnúť platobnú metódu, resp. službu „Twisto“, bude Vaša objednávka (resp. zmluva) zrušená. V tomto prípade môžete urobiť novú objednávku a zvoliť inú platobnú metódu.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že nie sme účastníkom zmluvných vzťahov medzi Vami a spoločnosťou Twisto. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za splnenie povinností zo sprostredkovateľskej zmluvy ani nenesieme zodpovednosť za prípadnú škodu Vám vzniknutú v súvislosti so sprostredkovateľskou zmluvou.

4.2 Kedy nastane splatnosť kúpnej ceny?

V prípade platby v hotovosti je cena splatná pri prevzatí tovaru. Pri bezhotovostnej platbe pred dodaním tovaru je cena splatná do piatich dní od prijatia objednávky, cena je uhradená okamihom pripísania príslušnej čiastky na náš bankový účet alebo účet platobnej brány. Pokiaľ nedostaneme cenu v dobe splatnosti, vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy.

4.3 Môžeme požadovať zálohu alebo uhradenie dopredu?

Vezmite na vedomie, že v súlade s § 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sme oprávnení požiadať vás o uhradenie celej ceny tovaru (príp. zálohy) pred jeho odoslaním alebo odovzdaním.

Upozorňujeme, že pokiaľ zvolíte úhradu platby bezhotovostným prevodom a uhradíte platbu skôr, ako z našej strany dôjde k uzatvoreniu zmluvy v súlade s bodom 2.4., ide o zálohu na uhradenie ceny tovaru. V prípade, že zmluva bude následne uzatvorená, započíta sa záloha na cenu tovaru.

4.4 Ako vystavujeme účtenky v súvislosti s elektronickou evidenciou tržieb a daňové doklady?

Súhlasom s týmito obchodnými podmienkami nám udeľujete súhlas s vystavením daňového dokladu elektronickou formou.

5. DODACIE PODMIENKY

5.1 Ako posielame tovar?

Spôsoby dodania tovaru vrátane výšky nákladov na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní. Konkrétny spôsob dodania tovaru môžete zvoliť v objednávke.

V objednávke bude vždy uvedená konečná cena, ktorá už náklady na zvolený spôsob dopravy zahŕňa.

Môžeme tiež zabezpečiť poistenie tovaru počas prepravy. Ste povinný zaplatiť cenu poistenia podľa platného tarifu, ktorý bude uvedený na webovom rozhraní.

5.2 Kedy vám tovar dodáme?

Čas dodania tovaru vždy závisí od jeho dostupnosti a od zvoleného spôsobu dopravy a platby, tovar však dodáme najneskôr do tridsiatich dní od uzatvorenia zmluvy.

Dobu dodania tovaru externými dopravcami však nemôžeme ovplyvniť. V prípade problémov týkajúcich sa doby dodania nás kontaktujte a my budeme situáciu s dopravcom riešiť.

Tovar, ktorý je skladom, spravidla expedujeme do dvoch pracovných dní od prijatia objednávky (pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere), prípadne od pripísania platby na náš účet (pri bezhotovostnej platbe).

Tovar, ktorý nie je skladom, expedujeme, akonáhle je to možné. O presnom dátume vás budeme informovať.

Dodaním tovaru podľa týchto obchodných podmienok sa rozumie okamih, kedy je vám tovar doručený. Pokiaľ bezdôvodne odmietnete prevziať tovar, nepovažuje sa táto skutočnosť za nesplnenie povinnosti dodať tovar z našej strany, ani za odstúpenie od zmluvy z vašej strany.

Vlastnícke právo k tovaru nadobúdate okamihom zaplatenia celej kúpnej ceny.

5.3 Ako postupovať pri prevzatí tovaru?

Čo najskôr po prevzatí zásielky odporúčame skontrolovať jej kompletnosť a nepoškodenosť. V prípade zistenia nedostatkov nás čo najskôr kontaktujte. Pokiaľ odmietnete zásielku s poškodeným obalom prevziať, nepovažuje sa to za bezdôvodné odmietnutie tovaru.

Okamihom prevzatia tovaru (alebo okamihom, kedy ste mali povinnosť tovar prevziať, ale v rozpore so zmluvou ste tak neurobili), na vás prechádza zodpovednosť za náhodnú skazu, poškodenie či stratu tovaru.

5.4 Čo sa stane v prípade, že tovar neprevezmete?

Pokiaľ je z dôvodov na vašej strane nutné tovar doručovať opakovane alebo iným ako zjednaným spôsobom, ste povinní uhradiť náklady spojené s takým doručovaním.

V prípade, že tovar bezdôvodne neprevezmete v čase dodania podľa bodu 5.2, máme nárok na náhradu nákladov spojených s dodaním tovaru a jeho uskladnením, ako aj ďalších nákladov, ktoré nám z dôvodu neprevzatia tovaru vzniknú.

V prípade platby v hotovosti pri zaslaní tovaru na dobierku alebo pri osobnom odbere máme ďalej právo od zmluvy odstúpiť. Pokiaľ ste však už kúpnu cenu uhradili (v prípade platby pred dodaním tovaru) máme ďalej právo pristúpiť k svojpomocnému predaju tovaru podľa § 2126 občianskeho zákonníka.

6. UPLATNENIE DARČEKOVÉHO POUKAZU

6.1 Ako je možné čerpať darčekový poukaz?

Pre čerpanie darčekového poukazu (ďalej len „Darčekový Vucher“) je nutné Darčekový Vucher, ktorý Vám bol na základe vašej objednávky zaslaný, u nás uplatniť. Na Darčekovom Vucheri sú uvedené hlavne nasledujúce údaje:

 • čiastka, ktorá je predmetom Darčekového Vucheru;
 • naše identifikačné údaje, vrátane prípadnej adresy prevádzok, kde je možné Darčekový Vucher uplatniť (pokiaľ sa nejedná o elektronický Darčekový Vucher, u ktorého je uvedený kód pre jeho uplatnenie);
 • doba platnosti Darčekového Vucheru;
 • unikátny číselný kód Darčekového Vucheru;
 • spôsob, akým je možné Darčekový Vucher uplatniť.
6.2 Je uplatňovanie Darčekového Vucheru nejako obmedzené?

Darčekový Vucher je možné čerpať len raz. Darčekový Vucher je prenosný a prevoditeľný na inú osobu, a to aj úplatne. Osoba, ktorá predloží oprávnene nabitý Darčekový Vucher, má rovnaké práva ako osoba, ktorá Darčekový Vucher zakúpila.

Doba, po ktorú je možné Darčekový Vucher uplatniť, je obmedzená. Darčekový Vucher je možné uplatniť najneskôr v posledný deň doby jeho platnosti.

Darčekový Vucher je možné použiť na jeden nákup. Nevyužitá časť darčekového poukazu sa nevracia.

6.3 Kedy môžeme Darčekový Vucher odmietnuť?

Vezmite na vedomie, že v určitých situáciách môžeme odmietnuť darčekový poukaz akceptovať. Ide o prípady, kedy:

 • darčekový poukaz bol predložený po uplynutí platnosti;
 • darčekový poukaz bol už raz vyčerpaný;

darčekový poukaz bol zneplatnený z dôvodu odstúpenia od zmluvy.

7. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

7.1 Ako môžete od zmluvy odstúpiť?

Podľa občianskeho zákonníka môžete ako spotrebiteľ od kúpnej zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. U nás môžete (nad rámec zákonnej úpravy) od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote 30 dní odo dňa prevzatia tovaru; ak je dodávka rozdelená do niekoľkých častí, odo dňa prevzatia poslednej dodávky.

Oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy odporúčame zaslať na našu doručovaciu adresu spolu s tovarom alebo na e-mail a okamžite potom nám poslať tovar na našu doručovaciu adresu. Pre odstúpenie od zmluvy je možné využiť Retino.

7.2 Aké má odstúpenie od zmluvy dôsledky?

Odstúpením od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší a hľadí sa na ňu, ako keby nebola uzatvorená, vrátane záväzkov z vedľajších zmlúv; tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 6.4 a 6.5.

Ak vám bol spoločne s tovarom poskytnutý s vaším súhlasom darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktorúkoľvek zo strán účinnosti. Darček nám zašlite späť spoločne s vráteným tovarom.

7.3 Akým spôsobom nám vrátite tovar?

Tovar ste povinní nám vrátiť do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na adresu nášho sídla, ak ste si produkt objednali cez e-shop. Pokiaľ si tovar zakúpila na predajni v Bratislave, prosíme o vrátenie na rovnakej pobočke. Tovar neposielajte na dobierku, nie sme povinní ho takto prevziať.

K vrátenému tovaru odporúčame priložiť:

 • kópiu dodacieho listu a faktúry (pokiaľ boli vystavené) alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;
 • písomné vyjadrenie o odstúpení od zmluvy (na našom formulári alebo inak) a zvolenom spôsobe vrátenia peňazí.

Nepredloženie niektorého z vyššie uvedených dokladov bráni kladnému vybaveniu vášho odstúpenia od zmluvy podľa zákonných podmienok.

7.4 Kedy dostanete späť svoje peniaze?

Všetky prijaté peňažné prostriedky vám vrátime do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Berte však na vedomie, že nie sme povinní vrátiť vám peniaze skôr, ako nám vrátite tovar alebo preukážete, že ste nám tovar odoslali.

Vedľa kúpnej ceny máte aj nárok na vrátenie nákladov na dodanie tovaru k vám. Ak ste však zvolili iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý ponúkame, vrátime vám náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru.

Peniaze vám vrátime rovnakým spôsobom, akým sme ich prijali (pokiaľ nám do desiatich dní od odstúpenia od zmluvy žiadny iný neoznámite a nevzniknú vám týmto žiadne ďalšie náklady), alebo spôsobom, aký budete požadovať.

Náklady spojené s odoslaním vráteného tovaru na našu adresu hradíte vy, a to aj v prípade, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou.

7.5 Čo keď bol vrátený tovar poškodený?

Pri zasielaní zabaľte tovar do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu či zničeniu.

Tovar sa môže testovať len v rozsahu potrebnom na oboznámenie sa s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru. Pokiaľ zistíme, že vami vrátený tovar je poškodený, opotrebovaný, znečistený či čiastočne spotrebovaný, zodpovedáte nám za toto zníženie hodnoty tovaru.

7.6 Kedy od zmluvy odstúpiť nejde?

V súlade s § 1837 občianskeho zákonníka nie je možné odstúpiť mimo iného od nasledujúcich zmlúv:

 • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa vášho priania alebo pre vašu osobu;
 • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
 • o dodávke tovaru v uzatvorenom obale, ktorý ste z obalu vyňali a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť.

Vezmite na vedomie, že v prípade Darčekového Vucheru nespočíva jeho obsah v trvalom nadobudnutí vlastníckeho práva k Darčekovému Vucheru, ale vo Vašom oprávnení na plnení, ktoré je na Darčekovom Vucheri uvedené. Samotný Darčekový Vucher má tak povahu služby. Z tohto dôvodu nemáte v súlade s § 1837 písm. a) občianskeho zákonníka nárok na odstúpenie od zmluvy v prípade, že ste Darčekový Vucher v priebehu lehoty pre odstúpenie od zmluvy využili.

Objednaním Darčekového Vucheru túto skutočnosť beriete na vedomie a súhlasíte s ňou.

7.7 Kedy môžeme odstúpiť od kúpnej zmluvy my?

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od zmluvy v nasledujúcich prípadoch:

 • neprijali sme od vás kúpnu cenu v dobe splatnosti alebo ste tovar neprevzali;
 • tovar z objektívnych príčin (predovšetkým preto, že tovar sa už nevyrába, dodávateľ prestal dodávať do ČR atď.) nie je možné za pôvodných podmienok dodať;
 • plnenie sa stane objektívne nemožným alebo protiprávnym.

V prípade, že nastala niektorá z vyššie uvedených skutočností, budeme vás o našom odstúpení od zmluvy okamžite informovať.

Pokiaľ ste už úplne alebo sčasti uhradili kúpnu cenu, vrátime vám prijatú čiastku do piatich dní od odstúpenia od zmluvy, a to bezhotovostne na účet, ktorý nám pre tento účel oznámite, alebo z ktorého ste vykonali úhradu.

8. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

8.1 UPLATNENIE PRÁV Z CHYBNÉHO PLNENIA

Vaše práva z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (hlavne ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a, ak ste spotrebiteľom, § 2158 až 2174 občianskeho zákonníka). Pri uplatňovaní práv z chybného plnenia budeme postupovať v súlade s naším Reklamačným poriadkom.

9. ĎALŠIE INFORMÁCIE PRE SPOTREBITEĽA

9.1 Aké oprávnenia máme k výkonu našej činnosti?

Na predaj tovaru sme oprávnení na základe živnostenského oprávnenia. Naša činnosť nepodlieha inému povoľovaniu.

9.2 Ako vybavujeme sťažnosti?

Prípadné sťažnosti vybavujeme prostredníctvom nášho kontaktného e-mailu. Sťažnosťou sa následne budeme zaoberať a pokúsime sa ju vybaviť bez zbytočného odkladu od jej prijatia. Ďalej sa môžete obrátiť na príslušný živnostenský úrad alebo na Českú obchodnú inšpekciu.

9.3 Aké máte práva pri vzniku spotrebiteľského sporu?

Ak ste spotrebiteľ a ak vznikne medzi nami spor zo zmluvy, ktorý sa nám nepodarí vyriešiť priamo, máte právo obrátiť sa s týmto sporom na Českú obchodnú inšpekciu (adresa: Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánská 44, 110 00 Praha 1; webové rozhranie: www.coi.cz, www.adr.coi.cz; elektronický kontakt: adr@coi.cz; telefón: +420 296 366 360) alebo na Združenie českých spotrebiteľov, z. ú. (adresa: Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 - Strašnice, webové rozhranie: www.konzument.cz, elektronický kontakt: spotrebitel@regio.cz, telefón: +420 261 263 574) za účelom mimosúdneho riešenia spotrebiteľského sporu. Toto právo môžete uplatniť najneskôr do 1 roka odo dňa, kedy ste u nás po prvýkrát uplatnili právo, ktoré je predmetom tohto spotrebiteľského sporu.

Pre podanie sťažnosti týkajúcej sa tovaru alebo služieb, ktoré ste u nás zakúpili, a pre vyhľadanie subjektu alternatívneho riešenia sporov môžete rovnako využiť on-line platformu, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

10. REGISTRÁCIA NA WEBOVOM ROZHRANÍ

10.1 Ako sa môžete registrovať na webovom rozhraní?

Registráciou prostredníctvom registračného formulára na webovom rozhraní je založený užívateľský účet. Prístupové údaje do užívateľského účtu uchovávajte v tajnosti. Nenesieme zodpovednosť za prípadné zneužitie užívateľského účtu treťou osobou.

Informácie uvádzané pri registrácii musia byť pravdivé a úplné. Účet, pri ktorom založení boli použité nepravdivé alebo neúplné údaje, môžeme bez náhrady zrušiť. V prípade zmien vo vašich údajoch odporúčame vykonať ich bezodkladnú úpravu v užívateľskom účte.

10.2 Na čo užívateľský účet slúži?

Prostredníctvom užívateľského účtu môžete predovšetkým objednávať tovar, sledovať objednávky a spravovať užívateľský účet. Prípadné ďalšie funkcie užívateľského účtu sú vždy uvedené na webovom rozhraní.

10.3 Kedy môžeme váš užívateľský účet zrušiť?

Vezmite na vedomie, že máme právo váš užívateľský účet bez náhrady zrušiť, pokiaľ prostredníctvom vášho účtu dochádza k porušovaniu dobrých mravov, platných právnych predpisov alebo týchto obchodných podmienok.

11. RECENZIE

11.1 Kto môže pridať recenziu?

Všetky užívateľské recenzie na webovom rozhraní sú písané našimi skutočnými zákazníkmi, ktorým sme na základe nimi vytvorenej objednávky dodali nimi požadovaný tovar.

Pridávanie recenzií je umožnené len po dokončení nákupu na webovom rozhraní, a to prostredníctvom odkazu, ktorý je zákazníkovi poslaný prostredníctvom e-mailu, prípadne prostredníctvom užívateľského účtu na webovom rozhraní.

Na webovom rozhraní môžu byť rovnako zverejňované recenzie, ktoré boli našimi zákazníkmi zverejnené na verejných internetových službách, hlavne v rámci služieb Google, Heuréka a Firmy.cz.

11.2 Ako recenzie overujeme?

Každú recenziu pred jej zverejnením overujeme. Recenziu môže pridať len zákazník, ktorý dokončil nákup na webovom rozhraní.

Pred prevzatím a zverejnením recenzie z vyššie uvedených verejných internetových služieb na webovom rozhraní overujeme, či recenzie boli spísané našimi skutočnými zákazníkmi.

Ak zistíme, že recenzia bola vytvorená niekým, kto na webovom rozhraní nákup neuskutočnil, sme oprávnení takú recenziu odstrániť, prípadne ju nezverejniť.

12. OCHRANA AUTORSKÝCH PRÁV, ZODPOVEDNOSŤ A POUŽÍVANIE WEBOVÉHO ROZHRANIA

12.1 Je obsah webových stránok chránený autorským právom?

Obsah webových stránok umiestnených na webovom rozhraní (texty vrátane obchodných podmienok, fotografií, obrázkov, loga, programového vybavenia a ďalšieho) je chránený naším autorským právom alebo právami ďalších osôb. Obsah nesmiete meniť, kopírovať, rozmnožovať, šíriť ani používať na akýkoľvek účel bez nášho súhlasu či súhlasu držiteľa autorských práv. Hlavne je zakázané bezplatné či úplatné sprístupňovanie fotografií a textov umiestnených na webovom rozhraní.

Názvy a označenie výrobkov, tovaru, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

12.2 Zodpovednosť a používanie webového rozhrania

Nenesieme zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webového rozhrania alebo v dôsledku jeho použitia v rozpore s jeho určením. Pri využívaní webového rozhrania nesmiete používať postupy, ktoré by mohli narušiť funkciu systému alebo neprimerane zaťažovať systém.

Pokiaľ sa pri používaní webového rozhrania dopustíte akéhokoľvek nezákonného či neetického konania, sme oprávnení obmedziť, pozastaviť alebo ukončiť váš prístup na webové rozhranie, a to bez akejkoľvek náhrady. V tomto prípade ste ďalej povinní uhradiť nám škodu, ktorá vaším konaním podľa tohto odseku preukázateľne vznikla, a to v plnej výške.

Upozorňujeme vás na to, že kliknutím na niektoré odkazy na webovom rozhraní môže dôjsť k opusteniu webového rozhrania a k presmerovaniu na webové stránky tretích subjektov.

Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 08.02.2023.
Zvoľte svoju krajinu